നിഴലും വെളിച്ചവുംയൂനിറ്റ്-1
നിഴലും വെളിച്ചവും

               വെളിച്ചത്തിന്റേയും നിഴലിന്റേയും ക്രത്യമായ ചിത്രീകരണമാണ് ഒരു ചിത്രത്തെ മികവുറ്റതാക്കുന്നത്.
നിഴലും വെളിച്ചവും: വിവിധ സ്ഥായികള്‍