സ്വതന്ത്ര ചിത്രരചന


യൂനിറ്റ്-5
സ്വതന്ത്ര ചിത്രരചന
     സാമൂഹിക വിഷയങ്ങള്‍ ആധാരമാക്കി സ്വതന്ത്രശൈലിയില്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ രചിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് ഈ യൂനിറ്റില്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.