ചിത്ര നിരൂപണം.


യൂനിറ്റ്-8
ചിത്ര നിരൂപണം.
            കലാസൃഷ്ടികള്‍ ശേഖരിക്കുകയും, ചിത്രവായന, താരതമ്യപഠനം എന്നിവ നടത്തി നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുകയുമാണ് ഈ യൂനിറ്റില്‍ ചെയ്യേണ്ടത്.