ത്രിമാനതയിലുള്ള കലാരൂപങ്ങള്‍

 

യൂണിറ്റ്- 9
ത്രിമാനതയിലുള്ള കലാരൂപങ്ങള്‍ 
       ത്രിമാനതയിലുള്ള കലാരൂപങ്ങള്‍ വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിര്‍മിക്കുന്ന രീതി പരിചയപ്പെടുത്തണം.
      കളിമണ്ണ്, മരം, സിമന്റ്, മെഴുക് ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമം ക്ലാസ്സില്‍ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇവ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ സിന്തറ്റിക് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് മിനിയേച്ചര്‍ ശില്പങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാവുന്നതാണ്.
 

Different materials for making sculpture

clay,wood,cement wax,fibre glass,plastic,aluminium,steel,sand,plaster of paris, terracotta,glass,brass,soap stone,soft stone, black stone, ceramic,silver,ceramic,bronze,panjcha loham,paper,paper pulp,iron,soil etc.

earth work,installation,new object

ഇടയ്ക്കല്‍ ഗുഹയിലേയ്ക്ക് ഒരു യാത്ര - വീഡിയോ
 
    
                                     
                             images of
                          rock cut relief’s 
                             edackal cave
    

                     
                      Indus valley stamp seals


         

            mahabalipuram-arjunas-penance
                      chennai tamilnaduVictory Tower was built by Rana Kumbha in 1440 AD, after his successful conquest of the kingdoms of Gujarat/ Madhya Pradesh and the victory over Mohammed Khilji. With its might of 9 stories and 37 meters height; Victory Tower is not an emblem localized to Chittorgarh or Rajasthan, but for whole of India it is a symbolic of Freedom and Love of motherland. That's why a visit to this place is a must in the itinerary of Rajasthan.